Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van SPRL VINIFINE PARTNER BVBA (hierna te noemen de verkoper)

Naam: www.vinifine.be.
Bedrijfsnaam : Vinifine Partner sprl BVBA - Registratie nummer : BE0578907876 -Hoofdkantoor: Avenue des Dessus de Lives, 2 – 5101 Loyers - E-mail : info@vinifine.com

Artikel 1: Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.vinifine.be. Deze voorwaarden zijn automatisch beschikbaar voor de koper op de homepage onder “Algemene voorwaarden”. Hier vindt de koper alle informatie met betrekking tot de daadwerkelijke aankoop. Bijgevolg staat het bevestigen van de bestelling op de website www.vinifine.be door te klikken op “Plaats bestelling” gelijk met de volledige kennisneming en onvoorwaardelijke en complete aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van de verkoop.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door de site www.vinifine.be zonder voorafgaande kennisgeving. De koper wordt verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

De documenten, folders, e-mails, nieuwsbrieven en andere informatie met betrekking tot activiteiten van vinifine die door de verkoper worden uitgegeven, hebben slechts informatieve waarde.

 

De koper van de producten op de site www.vinifine.be bevestigt achttien (18) jaar oud te zijn op de datum van de bestelling in overeenstemming met de wet op de verkoop van alcoholische dranken. Deze producten zijn exclusief voorbehouden voor een meerderjarig en bevoegd publiek. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Vergeet niet om verantwoord te drinken.

 

Het feit dat de verkoper een van de elementen van deze algemene voorwaarden in een bepaald geval niet toepast, betekent geenszins dat de verkoper de overige bepalingen niet wenst toe te passen en de verkoper kan te allen tijde zijn rechten doen gelden.

 

Le fait que le vendeur ne se prévale pas, dans une circonstance donnée, d’un des éléments des présentes conditions générales de vente ne veut en aucune manière signifier que le vendeur ne souhaite pas se prévaloir des autres dispositions et le vendeur peut à tout moment faire valoir ses droits.

Artikel 2: Bestellingen

Bestellingen worden bevestigd na de volledige betaling van de totale prijs van de bestelling door de koper. Deze betaling kan worden uitgevoerd met een creditcard, bankkaart of bankoverschrijving. Deze bevestiging gebeurt via een bevestigingsmail.

 

Als specifieke wijnen niet voorradig zijn, zal de verkoper een nieuwe vintage (millesime) voorstellen. De koper kan hiermee instemmen of de bestelling annuleren. In het geval van uitputting van de voorraad wijn waarop de bestelling betrekking had, zal de verkoper contact opnemen met de koper om deze te informeren over de doorlooptijd of alternatieven te suggereren.

 

Mondelinge bestellingen zoals via de telefoon zullen worden aanvaard als de klant de verantwoordelijkheid op zich neemt en de verkoper zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet-naleving van de bestelling.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling die hem twijfelachtig of niet-conform lijkt te annuleren. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een koper die betrokken is bij een geschil te annuleren.

 

De voorstellingen van producten zoals foto’s van flessen of etiketten of andere afbeeldingen met betrekking tot de producten zijn enkel indicatief en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn. Een verschil in de kleur van de inhoud of de fles kan het gevolg zijn van de datum of de kwaliteit van de foto of van een aanpassing van het label.

Artikel 3. Herroepingsrecht

De koper heeft recht op een bedenktijd om, zonder daarvoor een reden op te geven, de bestelling te herroepen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling door of voor de consument.

De koper die binnen het bedenkttermijn het herroepringsrecht wil uitoefenen gaat schriftelijk contact op te nemen met de verkoper (via het formulier toegangelijk in pagina contact) en geeft duidelijk zijn wil om dit recht uit te oefenen. Wordt de wettelijk verplichte informatie over herroepingsrecht niet voldaan dan wordt de herroepingstermijn uitgebreid eventueel tot een jaar en veertien dagen zolang de verkoper de wettelijk verplichte informatie  niet heeft verstrekt.

In dit geval, en tijdens de bedenktijd moet de koper zorgvuldig omgaan met het product en met zijn verpakking. De goederen moeten in goede staat en in de originele kisten of dozen worden geretourneerd, in dezelfde staat en dezelfde verpakking, in dezelfde conditionering als die waarin de goederen ontvangen zijn, zodat de producten geschikt zijn voor wederverkoop.

De koper draagt de kosten van het terugzenden van het product en de verzending wordt uitgevoerd door de vervoerder die geaccrediteerd is door de verkoper. Hierbij worden de validering en terugzendtermijn bepaald door de verkoper of een gemachtigde van de verkoper. Het vervoer van geretourneerde goederen vindt plaats op eigen risico van de koper. De goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres van de verkoper binnen de veertien dagen na de kennisgeving van het terugtredingsverzoek aan de verkoper.

Indien de koper het terugtredingsrecht uitoefent en een betaling verricht heeft, zal de verkoper de koper vergoeden binnen de veertien dagen na het ontvangen van de uittredingsverklaring zoals afgesproken, mits de aanvraag correct geformuleerd is. De vergoeding kan worden uitgesteld tot wanneer de verkoper de goederen van de koper op een correcte manier heeft ontvangen of tot wanneer de koper een bewijs levert van zijn verzending. Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen in geval van een gepersonaliseerde bestelling.

Dit herroepingsrecht kan ook niet worden ingeroepen op grond van de bepalingen in artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht.
Deze bepalingen bevatten onder meer de volgende elementen:
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft

Artikel 4: Garantie

Als de wijn niet volledig beantwoordt aan de eisen van de koper, zal de verkoper het nodige doen om wijnen te vinden die beter beantwoorden aan de behoeften van de koper en desgevallend zal de verkoper de waarde van de geretourneerde bestelling vergoeden. De klantaccount crediteren is alleen mogelijk voor volledige kisten en enkel onbeschadigde flessen kunnen worden geruild. Mocht de koper om een of andere reden niet tevreden zijn met de aangekochte wijn, dan kan hij een beroep doen op de garantie mits voldaan wordt aan alle voorwaarden die hieronder uitdrukkelijk bepaald worden:

 • De garantie heeft enkel betrekking op flessen met een eenheidsprijs van minder dan vijftien euros inclusief bruto toegevoegde waarde voor flessen van vijfenzeventig centiliter (75 cl) en minder dan tien euros inclusief bruto toegevoegde waarde voor flessen van een ander formaat.
 • De garantie is beperkt tot terugname van maximaal twee kisten van zes flessen per bestelling
 • Op deze garantie kan vier keer per jaar een beroep worden gedaan door dezelfde koper of door hetzelfde gezin of adres.
 • Er kan een beroep worden gedaan op de garantie binnen dertig dagen volgend op de ontvangst van de goederen.
 • De garantie is beperkt tot een enkele geopende fles per bestelling.
 • Om een beroep te doen op de garantie moet de koper via e-mail contact opnemen met de verkoper.
 • De terugname wordt uitgevoerd met volle kisten, hierin begrepen de geopende en leeggemaakte fles die de koper geproefd heeft.

Na goedkeuring van de garantie wordt de klantaccount gecrediteerd met een tegoed dat geldig is op de website van Vinifine tot vijf maanden na de terugname.

 

Deze garantie heeft enkel betrekking op het product en niet op externe factoren. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • De bestelling van een Box waarbij de klant de kans krijgt verschillende wijnen te proeven.
 • Een opzettelijke daad of nalatigheid van of een verkeerde bediening door de koper of een derde.
 • Ongepaste opslagomstandigheden, diefstal of een ongeval.
 • De schade ten gevolge van elementen van buitenaf die vreemd zijn aan het product.
 • Onvoorziene gebeurtenissen die niet tot stand komen door toedoen van de verkoper.

De verzending wordt uitgevoerd door de vervoerder die geaccrediteerd is door de verkoper. Hierbij worden de validering en terugzendtermijn bepaald door de verkoper of een gemachtigde van de verkoper

Artikel 5: Betaling en prijzen

De prijzen van de producten zijn in euro (€) en inclusief Belgische belastingen weergegeven. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van fouten in typografie en weergave, zijn niet bindend en onder voorbehoud van eerdere verkoop.

 

In het geval van typografische fouten met betrekking tot de prijs van een of meer producten, zal de verkoper de koper contacteren om de fout te melden en de factuur te corrigeren. In het geval van een typefout kan de koper beslissen om de gecorrigeerde tarieven te aanvaarden of om de bestelling te annuleren. In het geval van annulering van een bestelling die door de verkoper wordt aanvaard, verbindt de verkoper zich tot terugbetaling van de bestelling binnen ten laatste acht (8) dagen na de datum van kennisgeving van de annulering van de bestelling van de koper aan de verkoper. Overschrijdingen van de termijn zijn dan het gevolg van redenen buiten de wil van de verkoper.

 

Afhankelijk van de plaats van levering, kunnen deze prijzen verschillen aangezien er rekening moet worden gehouden met de leveringskosten en andere administratieve lasten.

 

De prijs vermeld op het product is de prijs per fles. De op de producten vermelde prijzen zijn exclusief levering en transport. Leverings- en transportkosten worden berekend op basis van het land van bestemming.

 

Voor leveringen in een ander land moet er contact worden opgenomen met de verkoper om een schatting te maken van de verzendingskosten en andere heffingen op basis van de bestemming en de materiële transportmogelijkheden.

 

Afgezien van de prijs van de reeds geplaatste en gevalideerde bestellingen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de prijzen en verzendingskosten op elk moment te wijzigen.

 

De verkoper zal de koper de prijzen aanrekenen die gelden op het moment van de registratie van de bestelling.

Artikel 6: Aanbiedingen

De aanbiedingen van de verkoper zijn niet bindend en onder voorbehoud van eerdere verkoop.

De verschillende promoties zoals bonnen, reducties van verschillende aard zijn niet cumulatief en zijn beperkt tot het gebruik door slechts één persoon per huishouden per bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen die ingaan tegen dit criterium te weigeren.

 

Vouchers kunnen slechts worden gebruikt tijdens een periode van twaalf (12) maanden na ontvangst daarvan met uitzondering van een strengere beperking vermeld op de voucher.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van twijfel.

Artikel 7: Levering

De bestelling wordt verzonden naar het leveringsadres vermeld door de koper. De site www.vinifine.be biedt leveringen aan in België, Nederland en Luxemburg. De leveringskosten vermeld op de site zijn slechts bindend voor de verkoper met betrekking tot levering in die landen (België, Nederland en Luxemburg).

 

De verzendingsinformatie moet juist en volledig zijn om een adequate levering van de bestelling mogelijk te maken. De koper is verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt aan de verkoper: in geval van een fout bij het verstrekken van de nodige gegevens door de koper, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor het falen van de levering van de bestelling. In geval van terugzending van de bestelling, kan de koper ofwel instemmen met een nieuwe verzending door bij te dragen in de verzendingskosten ofwel de bestelling annuleren en, in dit geval, worden vergoed na aftrek van de leveringskosten.

 

De wijnen worden geleverd in houten kisten of kartonnen dozen. De wijnen worden geleverd in dozen van één, twee, drie, zes of twaalf (1, 2, 3, 6 of 12) flessen. Tenzij anders aangegeven, worden deze wijnen vervoerd op kosten van de koper. Bestellingen kunnen in verschillende keren worden geleverd.

 

De leveringen die op verzoek van de klant worden verricht op onbeheerde of onbeveiligde plaatsen (tuin, garages …), alsook bij de buren of andere bekenden vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.

 

Elke levering in een ander land van de Europese Unie is beperkt tot een maximaal volume. Deze beperking is negentig (90) liter of honderd twintig (120) flessen van vijfenzeventig centiliter (75 cl) voor niet-mousserende wijnen en zestig (60) liter of tachtig (80) flessen van vijfenzeventig centiliter (75 cl) voor mousserende wijnen. In het geval van een bestelling die de kwantitatieve beperkingen overtreft, zou de koper worden gedwongen om de bestelling te weigeren. De verkoper zal zorgen voor het contact met de koper.

 

Voor sommige producten gelden minimale of maximale te bestellen hoeveelheden.

 

Levertijden worden slechts ter informatie meegedeeld en in die zin kan een vertraging nooit leiden tot een annulering van de bestelling of schadevergoeding, tenzij bij schriftelijk besluit van de verkoper en schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

Alle omstandigheden zoals stakingen, natuurrampen, van welke aard ook, overstroming, brand, vorst, oorlog, diefstal, oproer, het niet in acht nemen van de leveringsvoorwaarden door onze leveranciers, leveringen of verpakkingen die beschadigd worden door onze leveranciers of toevalligheden verlenen de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden en kunnen er niet toe leiden dat de verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor vertragingen of niet-uitvoering van de levering van de bestelling. In dit geval kan van de verkoper geen enkele vergoeding of schadeloosstelling geëist worden.

 

Goederen worden altijd vervoerd op eigen risico van de ontvanger, zelfs als het vervoer wordt uitgevoerd door de verkoper en zijn leveranciers. Het is aan de koper om de inhoud van de bestelling te controleren op het moment van ontvangst, en, indien van toepassing, een voorbehoud te maken bij de bestelbon afgeleverd door de vervoerder, door onmiddellijk contact op te nemen met de transportdienst en de verkoper per aangetekende brief op de hoogte te brengen binnen eenentwintig (21) dagen na ontvangst van de bestelling. De ondertekening van de bestelbon is gelijk aan de aanvaarding van de goederen in hun huidige staat, zonder verdere discussie.

Artikel 8: Klachten

Claims voor onjuiste of gebrekkige levering van de bestelling worden op de maatschappelijke zetel van de verkoper per aangetekende zending bekendgemaakt binnen acht dagen na factuurdatum.

 

In het geval van zichtbare schade (zoals glasbreuk, ontbrekende producten …) dient de koper onmiddellijk zijn weigering tot levering te uiten, zonder welke een klacht van deze aard niet zal worden geaccepteerd. Als zodanig, is de koper verplicht om de verkoper op de hoogte te brengen via e-mail binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

In het geval van een gebrekkige bestelling die formeel erkend en gevalideerd werd door de verkoper, zal de schadevergoeding beperkt blijven tot de vervanging van de afgewezen goederen, en dit zo snel mogelijk en in functie van de beschikbare voorraden.

Artikel 9: Geschillen

 

 

Elke vorm van geschillen tussen de verkoper en de koper, om welke reden dan ook, wordt voorgelegd aan de rechter bevoegd voor het rechtsgebied waartoe SPRL VINIFINE PARTNER behoort. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats of het hoofdkantoor van de koper.

 

Artikel 10: Eigendom

Goederen die geleverd worden voor de verkoper blijven eigendom van voornoemde tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag voor deze goederen door de koper, zelfs indien deze goederen worden veranderd of worden opgenomen en de koper blijft gebonden tot de volledige betaling van deze goederen.

 

In geval van inbeslagneming of een interventie van derden op goederen die worden verkocht, is de koper verplicht om de verkoper onmiddellijk per aangetekende brief hiervan in kennis te stellen.

 

Wissels of andere verhandelbare documenten houden geen betaling in. Indien een of meerdere rekeningen niet of te laat worden betaald, en ook in geval van faillissement of enige andere erkende vorm van onvermogen, behoudt de verkoper zich het recht voor om deze en alle lopende bestellingen te weigeren totdat de rekeningen volledig betaald zijn, zonder dat de verkoper gebonden is tot enige schadevergoeding.

 

Laattijdige betalingen leiden tot een verhoging van vijtien procent (15%) van de verschuldigde bedragen met een minimum van twintig euros (€ 20) schadevergoeding zonder dat een bijzondere rechtvaardiging nodig is.

 

De verkoper is de auteur en eigenaar van de gegevensbanken waaruit de website bestaat. Alle informatie, afbeeldingen, foto’s, video’s, tekeningen, teksten, informatie-inhoud, logo’s, iconen en andere gegevens zijn beschermd door het auteursrecht als werk van de geest. Volledige of gedeeltelijke reproducties, zelfs vertaald in andere talen, zijn verboden en wie op ongeoorloofde wijze gebruikmaakt van deze gegevens stelt zich bloot aan vervolging.

Artikel 11 Aanvullingen

 

The Online Dispute Resolution Platform

link: ODR platform

 

Bijlage: Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

–  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam /Namen consument(en)

–  Adres consument(en)

– Datum

–  Handtekening van consument(en)(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.